domuspolonorum - strona główna

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dla:

a. opieki nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,

b. propagowania w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego,

c. rozwijania działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. wskazywanie rozwiązań służących ochronie zabytków kultury ziemiańskiej, w szczególności inicjowanie i wspieranie działań ustawodawczych i administracyjnych w celu poprawy warunków sprawowania opieki nad zabytkami znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,

b. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu,

c. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

d. współpracę z innymi organizacjami w Polsce i za granicą, zajmującymi się propagowaniem wiedzy i opieką nad zabytkami,

e. organizowanie odczytów, seminariów, wspieranie innych form działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

f. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie badań i ochrony dziedzictwa narodowego,

g. mecenat - nagradzanie najlepszych inicjatyw i dokonań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia nagrodą Domus Polonorum,

h. propagowanie rozwoju rzemiosła, sztuki budowlanej oraz kształtowania krajobrazu na podstawie rodzimych wzorców i tradycji,

i. gromadzenie funduszy dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

webmaster