domuspolonorum - strona główna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Domus Polonorum, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem mającym na celu opiekę nad tradycją i zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dla:

a. opieki nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,

b. propagowania w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego,

c. rozwijania działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. wskazywanie rozwiązań służących ochronie zabytków kultury ziemiańskiej, w szczególności inicjowanie i wspieranie działań ustawodawczych i administracyjnych w celu poprawy warunków sprawowania opieki nad zabytkami znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,

b. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu,

c. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

d. współpracę z innymi organizacjami w Polsce i za granicą, zajmującymi się propagowaniem wiedzy i opieką nad zabytkami,

e. organizowanie odczytów, seminariów, wspieranie innych form działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

f. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie badań i ochrony dziedzictwa narodowego,

g. mecenat - nagradzanie najlepszych inicjatyw i dokonań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia nagrodą Domus Polonorum,

h. propagowanie rozwoju rzemiosła, sztuki budowlanej oraz kształtowania krajobrazu na podstawie rodzimych wzorców i tradycji,

i. gromadzenie funduszy dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 5

Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, w tym członków jego organów. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw związanych z organizacją i obsługą jego działalności (biuro Zarządu).

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która uzyska rekomendację od co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złoży Zarządowi deklarację członkowską.

3. Decyzję o przyznaniu godności członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

5. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii, będąca właścicielem obiektu zabytkowego lub pragnąca kultywować tradycje ziemiańskie.

a. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się - z chwilą jego rejestracji – założyciele Stowarzyszenia.

b. Członkom zwyczajnym służy:

i. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

ii. prawo głosu na forum Walnego Zebrania Członków,

iii. prawo przedstawiania Zarządowi wniosków, propozycji i opinii, dotyczących działalności Stowarzyszenia,

iv. prawo uczestnictwa w życiu społecznym członków Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub odbywających się pod jego auspicjami,

v. prawo czynnego uczestnictwa w pracach pozastatutowych organów Stowarzyszenia, tworzonych na mocy stosownej uchwały Zarządu,

vi. prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do przedmiotu jego działalności statutowej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3,

c. Małżonkowie oraz dzieci członków zwyczajnych, do chwili ukończenia 21 roku życia, korzystają z pełni praw przewidzianych Statutem dla członków zwyczajnych, z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna albo instytucja życia publicznego, jak również osoba fizyczna, jeżeli może świadczyć realną pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i wyrazi taką wolę w deklaracji członkowskiej.

a. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, wykonują prawa członkowskie poprzez umocowane w tym zakresie osoby fizyczne.

b. Członkowie wspierający korzystają z praw i przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym, z wyłączeniem wymienionych w ust. 1, pkt. b, ppkt. i) & vi) powyżej.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w dowód uznania za szczególne zasługi we wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia.

a. Członkowie honorowi korzystają z praw i przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym z wyłączeniem wymienionych w ust. 1, pkt. b, ppkt. i) & vi) powyżej.

b. Członkowie honorowi zwolnieni są z mocy Statutu z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 9

1. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu oraz odnośnych aktów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia. W szczególności, obowiązkiem każdego członka jest uiszczanie składki członkowskiej w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są dbać o jego dobre imię, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. rezygnacji wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia złożonego na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd, mocą stosownej uchwały:

i. za zachowanie sprzeczne ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,

ii. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za jeden okres składkowy,

c. śmierci albo ustania bytu prawnego członka wspierającego.

2. Członkowi przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu wykluczającej go ze Stowarzyszenia. Odwołanie następuje w formie pisemnej do Walnego Zebrania Członków, złożone Zarządowi na co najmniej 21 dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 11

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 12

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. Uzupełnienie składu organu w drodze kooptacji jest ograniczone maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru. Kadencja członków wyłonionych w trybie kooptacji trwa do dnia najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 13

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając listem poleconym, pocztą elektroniczną bądź na stronie internetowej o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, zaś w razie braku quorum, w drugim terminie, który może być wyznaczony przez Zarząd o ½ godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, przy zachowaniu tego samego porządku obrad.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań składanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

e. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub przystąpienia do organizacji istniejących,

g. uchwalanie zmian Statutu,

h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia w sprawach przewidzianych Statutem,

j. zatwierdzanie ogólnych okresowych planów finansowych przedstawianych przez Zarząd,

k. uchwalanie wysokości składki członkowskiej dla poszczególnych kategorii członków lub granic kwotowych, w których składkę tę władny jest określić Zarząd,

l. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

m. uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w tym podziału kompetencji pomiędzy poszczególne funkcje w tych organach,

n. podejmowanie uchwał w innych sprawach, które z mocy postanowień Statutu nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów.

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

7. Walne Zebranie Członków otwiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaś w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, każdorazowo zarządzając wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Niniejszym, założyciele postanowili ustalić składkę członkowską na rok 2005 w kwocie 400,00 zł.

§ 15

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z Prezesa i członków Zarządu.

3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimalnej statutowej liczby członków, Zarząd dokooptowuje – na mocy jednomyślnej uchwały – jednego z członków Stowarzyszenia do pełnienia obowiązków członka Zarządu

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa oraz może powierzyć funkcje Skarbnika i Sekretarza innym członkom Zarządu.

5. Organizację prac i podział kompetencji w Zarządzie określa Regulamin przyjęty uchwałą walnego Zebrania Członków.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością. W przypadku równowagi głosów, rozstrzyga głos Prezesa.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych,

b. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu,

d. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn przewidzianych w § 10 ust. 1 pkt. b,

e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał w sprawach związanych z działalnością (program), planów finansowych i organizacją (ustrojem) Stowarzyszenia,

g. ustalanie wysokości składek członkowskich na mocy stosownej uchwały ramowej Walnego Zebrania Członków,

h. tworzenie doraźnych i stałych ciał pozastatutowych Stowarzyszenia (komisji problemowych, komitetów organizacyjnych, zespołów roboczych itp.),

i. inne zadania przewidziane jako kompetencje Zarządu mocą postanowień Statutu lub przepisów obowiązującego prawa.

8. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków doroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

9. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

10. Dla czynności prawnych o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Walnego Zebrania Członków, wyrażoną w formie uchwały.

11. Kadencja pierwszego Zarządu rozpoczyna się z dniem rejestracji Stowarzyszenia i trwa do czasu odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków. W okresie tym Zarząd działa w oparciu o tymczasowy regulamin przyjęty uchwałą Komisji Rewizyjnej.

Niniejszym, w skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia założyciele powołują członków Komitetu Założycielskiego w osobach pp. Andrzeja Novak-Zemplińskiego – jako Prezesa Zarządu i Andrzeja Mauberga jako członka Zarządu oraz Pawła Esse jako członka Zarządu; wskazani powyżej wyrazili zgodę na objęcie powierzonych im funkcji w Zarządzie.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.

2. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności zarządu jego majątkiem i wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków,

b. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków dotyczących regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia organom wybieralnym Stowarzyszenia absolutorium przez Walne Zebranie Członków,

d. występowanie z przewidzianym w § 14 ust. 2 wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków.

6. Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem rejestracji Stowarzyszenia i trwa do czasu odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków. W okresie tym Komisja Rewizyjna działa w oparciu o tymczasowy regulamin przyjęty własną uchwałą.

8. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej statutowej liczby członków, Komisja Rewizyjna dokooptowuje, na mocy jednomyślnej uchwały, jednego z członków Stowarzyszenia do pełnienia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej.

Niniejszym, w skład pierwszej Komisji Rewizyjnej założyciele powołują pp. Jana Emeryka Rościszewskiego - jako Przewodniczącego, Michała Skotnickiego - jako Wiceprzewodniczącego oraz Michała Sobańskiego - jako członka; wskazani powyżej wyrazili zgodę na objęcie powierzonych im funkcji.

§ 17

1. Mandat członka organu Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków,

b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

d. rezygnacji bądź śmierci.

2. Członek organu Stowarzyszenia składa rezygnację w formie pisemnego oświadczenia na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa rezygnację na ręce jej wiceprzewodniczącego.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

2. Zarząd może tworzyć fundusze celowe i określać zasady ich zasilania, wydatkowania i likwidacji.

3. Stowarzyszenie nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywać swego majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d. nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, osoby likwidatorów oraz przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.

§ 20

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru.

Komitet Założycielski

(pdf)pobierz (pdf)
webmaster