domuspolonorum - strona główna
Zwołanie Walnego Zgromadzenia - 15 stycznia 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia Domus Polonorum zwołuje Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

Termin: 15.01.2013 r. godz. 13.00, "Restauracja u Kucharzy", Hotel Europejski Warszawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za lata: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 24.05.2008 r. do 31.12.2012 r.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Głosowania:
a) nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008-2012 r.
b) nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w okresie sprawowania funkcji.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
13. Omówienie spraw bieżących i przedstawienie przez Zarząd programu działania Stowarzyszenia na rok 2013.
14. Głosowanie nad przyjęciem programu działania Stowarzyszenia na rok 2013.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Walne Zgromadzenie w Somiance

W Somiance 24 maja 2008r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Domus Polonorum, na którym wysłuchano: - sprawozdania Zarządu na temat dokonań w ostatnim roku oraz przypomniano główne wydarzenia kadencji I Zarzadu - sprawozdania Skarbnika, który przedstawił stan spraw finansowych - sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która skwitowała działania Zarządu I kadencji Wybrano nowy zarząd w składzie Andrzej Novak-Zempliński Prezes, Jerzy Donimirski Wiceprezes, Andrzej Mauberg Skarbnik, Paweł Esse Sekretarz Ogłoszono wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej w składzie Jan Emeryk Rościszewski, Michał Skotnicki, Michał Sobański. Omówiono plany kolejnych działań Stowarzyszenia i spotkań wyjazdowych.

Paweł Esse, Sekretarz Stowarzyszenia Domus Polonorum

 
webmaster